دکتر شربعتی

عکس: دکتر شریعتی در دانشگاه فردوسی

9758

در عکس شادروان دکتر علی شریعتی استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر سیروس سهامی اولین رئیس انتخابی دانشگاه بعد از انقلاب اسلامی، دکتر رامپور صدر نبوی استاد گروه علوم اجتماعی و دکتر مسعود فرنود و مرحوم سید محمد نظری هاشمی از گروه تاریخ شناسیایی شدند.