رشد اقتصادی

تورم، بیکاری و رشد اقتصادی در سال پایانی سه دولت اخیر

بهترین آمارها در دولت خاتمی

tavarom

از لحاظ رشد اقتصادی، دولت‌های خاتمی و هاشمی در سال پایانی خویش، عملکرد نزدیکی داشته‌اند. رشد اقتصادی کشور در سال 1375 به 6.1 درصد بود که هشت سال بعد در سال آخر دولت خاتمی به 6.4 درصد رسید.