سعید ابوطالب

بخش سوم و پایانی گفتگو با سعید ابوطالب

لذتی که دولت ها از جنگ سینماگران با هم می برند!

abotaleb

این اختلاف سلیقه ها ذات فرهنگ است. هر سیاست کلی و هر سلیقه و چینش داوری که باشد بالاخره عده ای منتقد خواهند بود. نمی شود همه سلیقه ها را اقناع کرد. یک موقع هایی حرف هایی در عالم هنر مطرح می شود که از جنس هنر و فرهنگ نیست. از این حرف های ژورنالیستی است که شما خبرنگارها می گویید.

کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم در گفتگو با سعید ابوطالب

وزیر ارشاد توجیه گر دولت بود نه مدافع اهالی فرهنگ

abotaleb

اگر جریان آزاد اطلاعات وجود داشت، خبرگزاری ها و رسانه ها آزاد بودند. نه این که الان آزادی وجود ندارد، بلکه آزادی شان قانونمند بود. یکی از بندهای آن لایحه این بود که هیچ دستگاه دولتی حق ندارد اطلاعاتش را پنهان کند. اگر این طور شده بود چه کسی می توانست در این کشور بزرگ اختلاس کند که از خبرنگاران و رسانه ها پنهان بماند؟

فراز و فرود اصولگرایان مستقل در گفتگو با دکتر خوش چهره:

شکست پروژه نقد از درون اصولگرایی

khoshchehre

توافق نانوشته ای میان اصولگرایان سنتی و دولت به وجود آمد که نتیجه آن تحت فشار قرار دادن اصولگرایان مستقل و حذف آنان از مجلس هشتم بود. از این رو بررسی سرنوشت اصولگرایان مستقل به عنوان مهمترین تجربه تاریخی نقد از درون جریان اصولگرایی می تواند واقعیت های درون این جریان و اشکلات ساختاری مجلس را روشن سازد.

گفتگویی صمیمی با سیاستمدار سابقاً اصولگرا

سعید ابوطالب: آزادی داریم اما احساس آزادی نه

abotaleb

ما کشور فقیری نیستیم ولی احساس فقر داریم. ما کشور آزادی هستیم ولی احساس آزادی نسبت به میزان آزادی و درجه آزادی وجود ندارد. ما یک تعریفی در مورد درجه آزادی داریم و یک تعریف برای احساس آزادی. با وجود درجه آزادی بسیار زیاد در کشور ما - که برمی گردد به یک صد سال مبارزه سیاسی از مشروطه و به ذات انقلاب اسلامی و فرهنگ دیرینه مردم ایران - ولی احساس آزادی وجود ندارد.