غاده چمران

نقشه‌های شهید چمران برای آزادی امام موسی صدر به روایت همسرش

chamran gade

تا آخرین وقت یاد امام موسی بود، چه در وقتی که در ایران بود و سخنرانی می‌کرد و چه وقت‌های دیگر که درلبنان بود... من یادم هست که همیشه نقشه می‌کشید چه‌طور به لیبی برود و آقای صدر را از آن‌جا نجات بدهد. و فکر نمی‌کنم که حتی یک روز هم در فکر امام صدر نبوده باشد و همیشه عصبای و ناراحت می‌شد که چرا کاری برای پیدا کردن آقای صدر نمی‌کنند.