محسن میردامادی

در سالگرد 13 آبان

دفاع میردامادی از دانشجویان پیرو خط امام

13aban

ما و دوستانی که مسوولیت انجمن‌های اسلامی دانشجویی را بر عهده داشتیم در آن زمان مهم‌ترین تهدید محتمل را نسبت به انقلاب، تهدید خارجی و از سوی امریکا می‌دانستیم. همه اقدامات سرکوبگرایانه شاه از کشتار دانشجویان در دانشگاه تهران در آذر ١٣٣٢ تا کشتار مردم در خرداد ١٣۴٢ و تداوم آن تا پیروزی انقلاب و کشتارهای وسیع سال‌های ۵٧-١٣۵۶ و اقدامات ساواک و شکنجه‌های بی‌رحمانه آن همه مستقیم یا غیرمستقیم مورد حمایت دولت امریکا بود.

ارزیابی حضور اصلاحطلبان در انتخابات شوراها

قهر سه گانه اصلاحات می شکند؟

IMG10131140

ظاهرا آقایان اصلاحات متوجه نیستند که قشر فعال و عمده رأی دهندگان آنها جوانان احساسی و رادیکال هستند که البته آنها هم به دلیل سرخوردگی های متعدد دیگر کنشگران فعال به شمار نمی آیند و باید یک کاتالیزور(سرلیست قوی) و انرژی اکتیواسیون(حمایت پشتوانه های قوی سیاسی و ارائه دلایل قوی برای بازگشت به پارلمانتاریسم و مشارکت جدی در انتخابات) به آنها داده شود تا با صندوق ها آشتی کنند.