مصطفی پور محمدی

پرونده پورمحمدی در دادسرای ویژه روحانیت

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)

پورمحمدی: خجالت می‌کشیم بگوییم مسلمانیم/ این بهشت را نمی‌خواهیم

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: امروز دینداری در زبان و ادبیات مدعیان دینداری یعنی خشونت، تعصب و تبعیت کورکورانه. کار به جایی رسیده که خجالت می‌کشیم بگوییم مسلمان هستیم. در ادبیات این مدعیان، مسلمانی یعنی خشونت، ترور، آدمکشی. به خودشان کمربند انفجاری می‌بندند و مردم را می‌کشند و مدعی هستند که به بهشت می‌روند! ما این بهشت را نمی‌خواهیم. شهید بهشتی را قطعه قطعه کنی، آدم بکشی تا بروی بهشت؟!