یوسفیان ملا

یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی:

یک‌چهارم نقدینگی کشور در اختیار ۶۰۰ نفر است

ekhtelas

آخرین آمار از آنچه تاکنون معوق شده است به نقل از بانک مرکزی 82هزارمیلیاردتومان است که این عدد برابر با 13درصد (یک‌هفتم) از 600هزارمیلیاردتومان نقدینگی کل کشور است. نکته قابل تامل در این بحث آن است که 15درصد از کل مطالبات معوق بانکی در اختیار 10نفر است. همچنین 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم، 33درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص داده‌اند.