۱۷:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۲/۵ به مناسبت 5 اردیبهشت، سالروز شکست حمله امریکا در طبس

سرودهای ضدامریکایی دانشجوی خط امام؛ شهید رجب بیگی

مردم ایران، مراسم عزاداری روز عاشورا در لانه جاسوسی را که فیلم آن بارها از تلویزویون پخش شده است را خوب به خاطر دارند. بخصوص چهره ای را که فریاد می زند «مرگ به کارتر»، او کسی نیست جز شهید مهدی رجب بیگی: روزنامه نگار، معلم، جهادگر و دانشجوی پیرو خط امام که خود سرود «مرگ به کارتر» را سروده و می خواند.

rajabbeygi«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): مردم ایران، مراسم عزاداری روز عاشورای سال ۱۳۵۸ در محوطه لانه جاسوسی امریکا که فیلم آن بارها از تلویزیون پخش شده است را خوب به خاطر دارند. بخصوص چهره ای را که فریاد می زند «مرگ به کارتر»، او کسی نیست جز شهید مهندس مهدی رجب بیگی: روزنامه نگار، معلم، جهادگر و دانشجوی پیرو خط امام که خود سرود «مرگ به کارتر» را سروده و می خواند.

مجموعه آثار این شهید، نخستین بار به همت برادر ایشان و توسط جهاد سازندگی به چاپ رسیده و اخیرا نیز بخشی از آن توسط نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها با عنوان «می رویم تا خط امام بماند» منتشر شده است.

به مناسبت سالروز شکست امریکا در صحرای طبس، گزیده اشعار و سرودهای ضدامریکایی شهید رجب بیگی منتشر می شود.

فیلم سرودخوانی شهید رجب بیگی در مراسم روز عاشورا را می توانید از اینجا ببینید.

 

دکلمه: تقدیم به جنبش‌های آزادی‌بخش

ما از سرزمین شهادت آمده‌ایم.

ما از دشت‌های سرسبز ایمان آمده‌ایم.

ما از باغ‌های پر گل ایثار آمده‌ایم.

ما از بیشه‌های انبوه دل‌آوری آمده‌ایم.

ما از کوه‌های بلند انسانیت آمده‌ایم.

ما از کشت‌زارهای تقوی آمده‌ایم.

ما از خانه‌ی خورشید آمده‌ایم.

ما از سرخی شفق آمده‌ایم.

ما ازسبزی ایمان آمده‌ایم.

ما از سپیدی طلوع آمده‌ایم.

ما از حصار امامت آمده‌ایم.

ما از دژ تقوی آمده‌ایم.

ما از قلعه‌ی توحید آمده‌ایم.

ما از برج عدالت آمده‌ایم.

ما از چشمه‌سار وحدت نوشیده‌ایم، بر مرکب صبر نشسته‌ایم و بر قله‌ی جهاد رفته‌ایم.

ما از سرود پیروزی آمده‌ایم.

ما از آوای اذان آمده‌ایم.

ما از فریاد قیامت آمده‌ایم.

ما از جهاد اکبر آمده‌ایم.

ما از نبرد با اهریمن آمده‌ایم.

ما از پیکار با شب آمده‌ایم.

ما از رزم با تباهی آمده‌ایم.

آمده‌ایم تا با شما بر سجاده‌ای به وسعت ایران، نماز «رفتن» بخوانیم.

آمده‌ایم تا با شما از تنگة کبر گذر کنیم.

آمده‌ایم تا با شما پیمان دوستی بندیم.

آمده‌ایم تا با شما در جشن پیروزی شرکت کنیم.

در کوله‌بارمان چیزی جز صداقت نداریم، به شمایش می‌سپاریم.

درراه‌مان چیزی جز ایمان نبود، به پای‌تان می‌ریزیم.

در قلب‌مان چیزی جز امید نیست، هدیه‌تان می‌کنیم.

جز ایمان به خدا چه سرما‌یه‌ای می‌توانیم داشت، شریک‌مان باشید.

جز به‌روزی امت چه سودی می‌توانیم خواست، یاری‌مان کنید.

ما دل به نیروی خدا بسته‌ایم، از نیرنگ اهریمن چه باک؟

راه ما راه خداست، مکتب ما دین خداست، هم‌ره ما خلق خداست، امام ما روح خداست.

به سوی تمام آنان‌که پیکارشان به راه خدا، ایثارشان برای خلق خداست، دست بیعت دراز می‌کنیم.

سرود: پیروزی مستضعفان

فریاد جان‌بازی کشید ای مسلمین ای مسلمین
تا شهد آزادی چشید ای مسلمین، ای مسلمین

وقت قیام ما بود مستضعفین مستضعفین
وقت نبرد ما بود مستضعفین مستضعفین

بر چیده گردد آمریکا ای مسلمین، ای مسلمین
با نهضت این خلق ما ای مسلمین، ای مسلمین

راه نجات ما بود پیکار ما، ای مسلمین
ایمان سلاح ما بود در جنگ ما، با ظالمین

آزاد گردد این زمین ای مسلمین، ای مسلمین
باشد نبرد با ظالمین ای مسلمین، ای مسلمین

باشد خدای این جهان مستکبرین را در کمین
باشد جواب ظالمین با سرب داغ آتشین

پیروزی مستضعفین حتی بود ای مسلمین
نابودی مستکبرین حتمی بود ای مسلمین

یا رب به حق مصطفی نصر عطا کن مسلمین را
حق علی مرتضی نصر عطا کن مسلمین رایا رب به حق کربلا نصرت عطا کن مسلمین را
حق شهیدان خدا نصرت عطا کن مسلمین راحق امیرالمؤمنین نصرت عطا کن مسلمین را
در راه استقرار دین نصرت عطا کن مسلمین رایا رب به حق فاطمه نصرت عطا کن مسلمین را
حق عزیز فاطمه نصرت عطا کن مسلمین رایا رب به حق مصطفی نصرت عطا کن مسلمین را
حق علی مرتضی نصرت عطا کن مسلمین رایا رب به حق کربلا نصرت عطا کن مسلمین را
حق علی مرتضی نصرت عطا کن مسلمین را

حق امیر‌المؤمنین نصرت عطا کن مسلمین را
حــــق عـلی مرتضی نصرت عطا کن مسلمین را

سرود: بهر رهایی

دست به دست هم دهید بــا هم بخونید (۲)

مــلــت ایــران هــمــه با هم بگویید (۲)

متحد بهر رهایی (۲) رفتن  غارت‌گران، فتح نهایی(۲)

هــمــه مــســتــضعفان از جا بخیزید (۲)

حــــق خـــود از مـترف ظالم ستانید (۲)

متحد بهر رهایی (۲) رفتن  غارت‌گران، فتح نهایی(۲)

مــــســـلمین همت کنید وقت جهاده (۲)

آمــــریـــکا غــارتــگـر و ام‌الفساده (۲)

متحد بهر رهایی (۲) رفتن  غارت‌گران، فتح نهایی(۲)

ســرنــوشــت مــترفین همیشه شومه (۲)

آمــریــکای ســلــطه‌گر کارش تمومه (۲)

متحد بهر رهایی (۲) رفتن  غارت‌گران، فتح نهایی(۲)

دشــمــن مــســتــضعفان امپریالیسته (۲)

حـــامـــی مــســتـکبران امپریالیسته (۲)

متحد بهر رهایی (۲) رفتن  غارت‌گران، فتح نهایی(۲)

مـــلـــت رزمـــنــده هر روز روزه‌دار(۲)

حـــصـــر اقـــتـــصادی هم اثر نداره(۲)

متحد بهر رهایی (۲) رفتن  غارت‌گران، فتح نهایی(۲)

مـــســـلـــمین همت کنید وقت قیامه (۲)

راه پـــیــــروزی فـــقــط خط امامه (۲)

متحد بهر رهایی (۲) رفتن  غارت‌گران، فتح نهایی(۲)

مــــکـــتـــب اســلام ما ضدستم‌گر (۲)

انــــقـــلاب مـــسـلمین پیروزه آخر (۲)

متحد بهر رهایی (۲) رفتن  غارت‌گران، فتح نهایی(۲)

فــــارس کــــرد و ترکمن همه برابر (۲)

مــــلـــت ایـــران هــمه با هم برادر (۲)

متحد بهر رهایی (۲) رفتن  غارت‌گران، فتح نهایی(۲)

جـــمـــلگی از مرد و زن پیمان ببندیم (۲)

بـــا هــمه  غارت‌گران باید بجنگیم (۲)

متحد بهر رهایی (۲) رفتن  غارت‌گران، فتح نهایی(۲)

نــهـــضـــت ایـــرانیان باشد حسینی (۲)

رهــــبـــر مــا مسلمین باشد خمینی (۲)

متحد بهر رهایی (۲) رفتن  غارت‌گران، فتح نهایی(۲)

مــــلـــــت ایران همه با شور و ایمان (۲)

بــــر عـــلـــیـه ظالمان بستند پیمان (۲)

متحد بهر رهایی (۲) رفتن  غارت‌گران، فتح نهایی(۲)

جــــنـــگ بـــا ستم‌گر آخرین کلامه (۲)

رهــــبـــر ســـتــم‌کشان فقط امامه (۲)

متحد بهر رهایی (۲) رفتن  غارت‌گران، فتح نهایی(۲)

ایـــــن شــــعـــار مـلت ایران زمینه (۲)

مــــرگ و نــــفرین بر تمام مفسدینه (۲)

متحد بهر رهایی (۲) رفتن  غارت‌گران، فتح نهایی(۲)

یــــا رهـــا بـــایــد شدن از بار ذلت (۲)

یــــا نـــصیب ما بود مرگ و شهادت (۲)

متحد بهر رهایی (۲) رفتن  غارت‌گران، فتح نهایی(۲)

سرود: ما پیروزیم

به یاری خدای رنج‌دیدگان

به همت تمام مستضعفان

بجنگ با تمام  غارت‌گران                   ما پیروزیم، ما پیروزیم، ماپیروزیم (۲)

به پیروزی ز ره‌بر و امام‌مان

به کوشش مجاهدان و مردان

بجنگ با تمام مستکبران                   ما پیروزیم، ما پیروزیم، ماپیروزیم (۲)

هر آن کسی که در ره خدا رود                                   هم‌چون‌ حسین، هم‌چون حسین

به راه او قیام و جان فدا کـــند                                    هم‌چون‌ حسین، هم‌چون حسین

نصیب او فلاح و هم سعادت است

که شوق او رهایی و شهادت است

که شوق او رهایی و شهادت است (۲)

امــــام مــــا خـــمینی است                          ره جـــهــــاد مـــــا رهــش بود

رهــــایـــی هــمه ستم‌کشان                                    راه امام، راه امام، راه تمام مستضعفان

سرود: مرگ بر آمریکا

آمریکا غارت‌گره
دشــــمـــن هـــر مستضعف

ضد حق ستم‌گره
خــــصــــم نــــوع بـــشره

همه با هم یک‌صدا، به راه خدا، دهیم این ندا

مرگ بر تو ای آمریکا ـ مرگ بر تو ای آمریکا

جنگ او با اسلام
حیــله‌اش هـــم‌چــون شیطان

با امت و امام
امـــــــا کــــارش تــمـــام

همه با هم یک‌صدا، به راه خدا، دهیم این ندا

مرگ بر تو ای آمریکا ـ مرگ بر تو ای آمریکا

شیوه‌ی او نیرنگ
ظـــالـــم و راهـــــش بی‌داد

با مسلمین در جنگ
چـــاره‌ی او تــــفــــنـــگ

همه با هم یک‌صدا، به راه خدا، دهیم این ندا

مرگ بر تو ای آمریکا ـ مرگ بر تو ای آمریکا

آمریکا چون شیطان
فـــتـح و پیـــروزی از ماست

در جنگ با انسان
چون امــــــت هـــــم‌پیمان

همه با هم یک‌صدا، به راه خدا، دهیم این ندا

مرگ بر تو ای آمریکا ـ مرگ بر تو ای آمریکا

جنگ با حزب شیطان
مــــــرگ او حــــتمی باشـد

راه هر مسلمان
ســـــــلاح مــــــــا ایمـان

همه با هم یک‌صدا، به راه خدا، دهیم این ندا

مرگ بر تو ای آمریکا ـ مرگ بر تو ای آمریکا

باشد قانون الله
در جــــنـــگ بـــــا اهریمن

راه و رسم روح‌الله
پیــــروز بـــاشـــد حزب‌الله

همه با هم یک‌صدا، به راه خدا، دهیم این ندا

مرگ بر تو ای آمریکا ـ مرگ بر تو ای آمریکا

سرود: گفتا یکی سازش‌کار

گفتا یکی سازش‌کار

گفتا یکی سازش‌کار

با قیل و قال بسیار

لعنت بر این روزگار

فریاد بر کش ای یار

                        کارتر برادر ماست

                        هم‌واره یاور ماست

گفتا یکی پریشان

با آه و درد و افغان

کارتر برفت یاران

آمده جایش ریگان

                        کارتر شکست پایش

                        ریگان نشست جایش

کارتر برفت از بر

گشتیم خاک بر سر

آن یار خوب بشر

رفت آمد این ستم‌گر

                        ای کارتر ای برادر

                        تو رفتی آمد این شر

آن کارتر بی‌چاره

گشته کنون آواره

راهی دگر نداره

رفت آمد این بدکاره

                        کارتر تو مال مایی

                        کی مال آمریکایی؟

گویند لیبرالم

در بند پول و مالم

زین حرف بی‌خیالم

بگذار تا بنالم:

                        کارتر رفیق ما بود

                        یار شفیق ما بود

طنز: فرق کارتر و ریگان

آن شنیدم که کارتر جانی              رفت و آمد جناب ریگانا

آن یکی عنتر «سیا»ست بود          این یکی جانشین تارزانا

آن یکی در کنار اهریمن                 این یکی هم رفیق شیطانا

آن یکی خصم جمله محرومان          این یکی دشمن ضعیفانا

آن یکی دزد مال ملت‌ها                 این یکی هم رییس دزدانا

آن یکی خصم بود با اسلام             این یکی دشمن مسلمانا

آن یکی گرگ و چهره‌اش رو به        این یکی گرگ تیز دندانا

آن یکی پنجه‌اش ز خون رنگین        این یکی قاتل هزارانا

آن یکی بود هم‌چو شغال              این سگ زرد و هر دو حیوانا

الغرض خوش بگفت دانایی            چه بود فرق کارتر و ریگانا؟

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

- 1 = 3