تسخیر

گزیده متن کتاب «تسخیر» معصومه ابتکار درباره واقعه طبس:

طبس به روایت کتاب تسخیر

tabas (4)

به این نتیجه رسیدیم که در واقع، نه جمهوری خواهان و نه هیچ عامل انسانی دیگری به تنهایی سیر حوادث را تغییر نداده است. رسوایی طبس نتیجه عوامل چندگانه ای بود که به تنهایی معنی چندانی نداشتند، ولی به همراه یکدیگر به یکی از تحقیرآمیزترین شکستهایی که دولت آمریکا تا آن زمان متحمل شده بود، انجامید. هیچ شکی نداشتیم که امداد غیبی ایران را نجات داد و ابرقدرت متجاوز را در هم شکست.