جبرائیلی

مناظره بررسی جریان دوم خرداد

در روزنامه ایران زمان احمدی نژاد ویژه‌نامه‌ای درباره حجاب منتشر می شود حالا ما بیاییم بگوییم آقای جوانفکر و سپس به آقای احمدی‌نژاد آن را تعمیم بدهیم و یا در روزنامه کیهان درستون ویژه‌ها به یکی از چهره های سیاسی تعابیری بسیار زشت و بالاتر از فحاشی می‌شود که من از مطرح کردن آنها ابا دارم اگر هر غیرمسلمانی هم آن را می‌خواند ناراحت می‌شد ولی این رسانه با مصونیت آهنینی که داشت همواره فعالیت می‌کرد؛ البته من معتقد به برخورد با رسانه‌ها نیستم زیرا در رسانه‌ها امکان خطا و اشتباه وجود دارد.