حزب رستاخیز

۲۱ اسفند ۵۳: پیام تاریخی امام خمینی در تحریم حزب رستاخیز

rastakhiz (2)

کسی که بیش از ده سال است فریاد می‌زند که ملت ایران موافق با این «انقلاب» است و اسم آن را «انقلاب شاه و ملت» گذاشته، امروز مردم را به صفهای مختلف تقسیم کرده و می‌خواهد با زور سرنیزه برای خود موافق درست کند. اگر این - به اصطلاح درباره این حزب - به اصطلاح - «رستاخیز ملی ایران» باید گفت این عمل - با این شکل تحمیلی - مخالف قانون اساسی و موازین بین المللی است و در هیچ یک از کشورهای عالم نظیر ندارد. ایران تنها کشوری است که حزبی به امر «ملوکانه» تأسیس کرده و ملت مجبور...