حوزه علمیه قم

حکایت دوستی از زمین فوتبال تا فامیلی با خانوادۀ صدر

منوچهر خاقانی روایت می‌کند: آقا موسی در بین همۀ دوستان و روحانیون قم صف‌شکن بود. او کارهایی می‌کرد که دیگران یا سمت آن نمی‌رفتند یا بعدها به فکر آن افتادند.