دانشگاه یاسوج

درخواست جمعی از دانشجویان دانشگاه یاسوج خطاب به دکتر روحانی برای برکناری رییس این دانشگاه

آقای رئیس جمهور، تحقیرمان کرده اند

yasouj

اینجا خبری از اقتدار شورای صنفی و کانون ها و تشکل های فرهنگی-سیاسیِ دگر اندیش به چشم نمی خورد.تنها آنهایی اجازه ی عرضِ اندام دارند و برایشان به دربار ملوکانه راهی است که یا با ریاستِ دانشگاه سر و سری دارند و یا پایِ معامله ای و سود و منفعتی در میان است!اینجاست محیط پیشرفت و خرد ورزی و پرورش گاهِ مدیرانِ آینده سازِ ایرانِ اسلامی و اینجاست "دانشجو"،که بدون هیچ گونه اغراقی در پایان 8 سال ریاست آقای ارژنگ،نامش هم در آستانه ی فراموشی است!