رحمت الله بیگدلی

رحمت الله بیگدلی : اهانت آیت الله مصباح به مردم!

mesbah-ahmadinezhad

ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، اسلام به ما حق نداده است که ما به ملت مان یک چیزی را تحمیل بکنیم.