سیدمحمود نبویان

دفاع فرجی دانا از انتصابات وزارت علوم

faraji dana

وی با بیان اینکه حجت شرعی و قانونی دارم که اصلح را در وزارت علوم به کار گیرم، گفت: درباره سلب آرامش از دانشگاه‌ها با برخی انتصابات که عده‌ای از نمایندگان مطرح کردند باید بگویم موضوع آرامش در دانشگاه‌ها از دغدغه‌های بنده نیز هست، دو ماه از انتصاب بنده در دانشگاه‌ها می‌گذرد در حالی که در آذرماه گاهی تحرکات دانشجویی رادر کشور شاهدیم ولی به لطف خدا آذر ماه هم پشت سر گذاشته شد و هیچ حرکت ساختارشکنانه‌ای دیده نشد، آیا این موضوع دلیل بر عدم سلب آرامش در دانشگاه‌ها با انتسابات بنده نیست؟