شورای سرپرستی صدا و سیما

امام خمینی در دیدار با اعضای شورای سرپرستی صدا و سیما؛

لزوم حفظ موازین اسلامی و آبروی افراد در صدا و سیما

imam

من از آقایانی که در صدا و سیما هستند این توقع را دارم که مسائل را روی مسائل شخصی هیچ وقت نبرند. مسائل، روی مسائلِ مصلحت دولتی خودمان، مصلحت کشور خودمان باشد... ما باید مسائل را اسلامی با آن برخورد بکنیم... و یک وقت خدای نخواسته درصدد کوبیدن یک کسی، درصدد بزرگ کردن بی‌جای کسی، کوچک کردن بی جای کسی، درصدد این مسائل نباید باشیم، ما باید نظرمان بالاتر از این معانی باشد.