عفو عمومی

چه کسانی مشمول عفو عمومی امام خمینی نشدند؟

imam 31

یکی از مهمترین اسناد قضایی دوران پس از انقلاب اسلامی، فرمان عفو عمومی امام خمینی در سال 58 است. در این فرمان، امام به جز کسانی که شخصاً مبادرت به قتل شخص یا اشخاصی نموده‌اند، دستور قتل شخص یا اشخاصی را صادر کرده‌اند، زندانیان را شکنجه داده و یا دستور آن را داده‌اند و به نحوی از انحا از بیت المال سوء استفاده نموده‌اند، زندانیان دیگر رژیم سابق را موزد عفو قرار داده اند.