عملیات خیبر

گفتگو با سردار محسن رشید:

پیام امام به شهید صیاد شیرازی درباره عملیات خیبر

sardar rashid

استراتژی امام در جنگ، ندادن فرصت به دشمن بود و بر همین اساس هم در زمان فرماندهی بنی‌صدر وقتی تز عقب‌نشینی، دادن زمین درقبال گرفتن فرصت از دشمن که یک راهبرد شناخته شده‌ی نظامی در اصول جنگ کلاسیک است، امام بر راهبرد دیگری که می‌توان از آن به «استراتژی سلب آرامش از دشمن» نام برد؛ تاکید داشت... موضوع محوری در راهبرد نظامی ما ندادن فرصت به دشمن بود و اگر در استراتژی ما عوامل دیگری محور قرار می‌گرفت، کاربرد لازم را نداشت.