محمدابراهیم همت

گفتگو با مصطفی همت:

آزادی سیاسی و عدالت از آرمان های شهید همت بود

hemmat

شهید همّت همچون دیگر شهدا، در کلام و اعمالش صداقت داشت. اگر دم از شهید و شهادت می زد واقعا به شهید و شهادت عشق می ورزید و دنبال سوء استفاده نبود؛ اینگونه نبود که جوانان مردم را بفرستد زیر رگبار گلوله و توپ و خمپاره و خودش در گوشه ای امن و امان بنشیند. بدلیل همین صداقت می بینید فرمانده یک لشگر در خط مقدم حاضر می شود و جانش را فدا می کند.