نهاد ریاست جمهوری

نامه جمعی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری به روحانی

ما کارکنان نهاد اظهارات وقیحانه و غیرقانونی معاون اجرائی دولت دهم و وکیل ایشان را دیگر تحمل نکرده و بی پاسخ نخواهیم گذاشت که صندوق متعلق به نهاد و کارکنان را متعلق به خود و مستقل تلقی نموده و این موضوع را رسماً رسانه ای اعلام نموده اند؟!!!