وحدت حوزه و دانشگاه

مرتضی روحانی:

فارس، قربانی عدم وحدت حوزه و دانشگاه

46622_711

ترس از بیان دیدگاه‌ها و بالطبع چالش با مشکلات زندگی، قاطبه دانشجویان را به نوعی محافظه کاری کاذب واداشته است. در مقابل، حوزه از بحث و جدل علمی بهره زیادی می برد که به اعتقاد صاحب نظران جهت استحکام و پیوند ناگسستنی حوزه و دانشگاه، حوزه بایستی حمایت جدی خود را از آزادی بیان و نقد درون گفتمانی هرچه بیشتر و بهتر احیا کند.