وزیر راه و شهرسازی

تحلیلی بر سخنان وزیر راه و شهرسازی:

آیا خانوارها می‌توانند با پس‌انداز صاحب خانه شوند؟

pasandaz

بنابر سرشماری سال 90 متوسط درآمد یک خانوار شهری در کشور 130,301,445 ریال در سال و متوسط هزینه یک خانوار شهری در کشور 132,716,096 ریال است، این یعنی به طور متوسط یک خانوار شهری در سال معادل 2,414,651 ریال کسری منابع دارد و هزینه های یک خانوار شهری با درآمدهای آن همخوانی ندارد.