وزیر فرهنگ و ارشاد

در مراسم معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد مطرح شد:

خاطره دعایی از تایید شرعیت موسیقی از سوی امام خمینی

doaee

رییس مؤسسه اطلاعات تصریح کرد: در اوایل انقلاب در سال 1358 گاهی برنامه موسیقی گل های جاویدان پخش می شد، عده ای به دلیل سطحی نگری این عمل را جایز ندانستند و ما برای از بین بردن این مسأله خدمت امام خمینی(س) رسیده و این مسأله را بازگو کردیم و ایشان اجازه دادند که یک برنامه کامل موسیقی به صورت زنده به اجرای برنامه خود بپردازند.