۱۱:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ کیوان محمدی :

نامه ای به حاکمان انگلیس

داعش و طالبان و سایر جریانات تروریستی به اسم اسلام محصول مستقیم سیاست های شما و دولت آمریکا و سایر شرکای شما در چندین دهه گذشته بوده است. شما و شرکایتان سیاه ترین فرقه های شبه اسلامی را که در حاشیه این جوامع در حال زوال بودند نیرو دادید، پول و اسلحه و آموزش دادید و به جان صدها میلیون مردم منطقه انداختید و این سیاست ها همچنان منطقه را دارد به لجنزار تبدیل میکند.

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-بین الملل-کیوان محمدی :

باید بگویم که آدمکشان و تروریست هایی از جنس داعش در انگلیس سالهای طولانی است دارند به مردم حمله میکنند و شما امکانات رشد آنها را فراهم آورده اید.
شما تخم داعش و سایر گروههای تروریست به اصطلاح اسلامی را در عراق و منطقه کاشتید.در ژانویه ۱۹۹۱ بعنوان متحد اصلی دولت آمریکا با شلیک موجی از موشک های کروز و فروریختن هزاران تن بمب به عراق حمله کردید، سپس با محاصره اقتصادی مردم عراق صدها هزار کودک و پیر و جوان را بخاطر بی دارویی از پا درآوردید و در مارس ۲۰۰۳ از طریق بلر و همراه با جرج دبلیو بوش این کشور را اشغال کردید، به این کشور خاک و خون پاشیدید و وقتی قدرت را از دست رفته دیدید شروع به کاشتن بذر نیروهای خود در آن کردید. خودتان بیش از هر کس از لجنی که به این کشور زده اید آگاهی دارید!

داعش در انگلیس زمینه رشد پیدا میکند چون از یکطرف با جریانات مرتجع اسلام نما سازش کرده اید و از طرف دیگر فقر و محرومیت و تبعیض و تحقیر را علیه بخشی از مردم در همین کشور حاکم کرده اید و زمینه را برای مرتجعین و مغزشویی به اصطلاح اسلامی آنها «علیه کفار» فراهم کرده اید

و اما مگر شیوخ مرتجع حاکم بر عربستان که دوستان نزدیک شما هستند رفتار بهتری با زنان و مردم عربستان دارند!؟ مگر نمیدانید که همین امروز داعش دارد وسیعا از نظر مالی و سیاسی توسط همین دولت «فخیمه» عربستان تغذیه میشود؟مگر طالبان و سایر دار و دسته های آدمکش اسلامی در افغانستان را شماها تحت عنوان مقابله با بلوک شرق درست نکردید و به جان زنان و مردم افغانستان نینداختید؟
بارها بر ثبات دولت عراق تاکید کرده اید اما منظور شما از ثبات دولت عراق، نه یک حکومت آزاد و غیر قومی بلکه تجدید تقسیم قدرت میان قبیله های آدمکش شیعه نما و سنی نما است حکومتی که در آن زنان و آزادی خواهان محبوس میشوند و دار و دسته های شبه اسلامی به اسم شیعه و سنی دمار از روزگار زنان و مردم درمیاورند و با تداوم قوانین اسلام نما و فقر و سیه روزی اکثریت مردم، جنگ دار و دسته های مختلف شبه مذهبی ادامه خواهد یافت و آب خوشی از گلوی مردم پائین نخواهد رفت.
داعش و طالبان و سایر جریانات تروریستی به اسم اسلام محصول مستقیم سیاست های شما و دولت آمریکا و سایر شرکای شما در چندین دهه گذشته بوده است. شما و شرکایتان سیاه ترین فرقه های شبه اسلامی را که در حاشیه این جوامع در حال زوال بودند نیرو دادید، پول و اسلحه و آموزش دادید و به جان صدها میلیون مردم منطقه انداختید و این سیاست ها همچنان منطقه را دارد به لجنزار تبدیل میکند.
آنروز که قطب بشریت آزادیخواه حول یک پلاتفرم چپ، رادیکال و انساندوستانه بلند شود هم بساط جریانات ضد انسانی را از عراق و عربستان و همینطور از انگلیس و سایر کشورهای غربی جمع میکند و هم پاسخ شایسته ای به سیاست های ضد انسانی شما خواهد داد. مواظب ثبات حکومتتان باشید

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

25 - = 18