اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا

پیام امام به اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا

1236_700_500_ByMax_etehadiye

نکته آنکه اینجانب خطاب به عموم نشریه دادم، علاقه خاص به وحدت و همبستگی عموم مسلمین و خصوصْ طبقه جوان و دانشمندان عزیز در خارج و داخل کشور بوده است. اینجانب از وفاداری انجمنهای اسلامی در خارج از کشور و از طبقه جوان داخل و خارج کشور در اهداف اسلامی که کفیل سعادت بشر در دنیا و آخرت و تا ابدیت است، متشکرم.