احسان گنجی

طرح : خط فقر

faghr

خط فقر

کارتون : رشوه

001

170 کاندیدای مجلس حامی احمدی نژاد، از رحیمی پول گرفته بودند