احمدی نژااد

کارتون : رشوه

001

170 کاندیدای مجلس حامی احمدی نژاد، از رحیمی پول گرفته بودند