اصل 152 قانون اساسی

درباره تقریظ امام خمینی بر قانون اساسی

imam

ین موضوع هنگامی بیشتر قابل درک می‌شود که در نظر بگیریم؛ در فقه شیعه بر مبنای قاعده‌ی خطا‌پذیری تمامی گزاره‌های اجتهادی از اعتبار شرعی برخوردار است؛ چنان‌که فقیه نه می‌تواند رأی اجتهادی خویش را معادل قطعی نظر شارع تلقی کند و نه می‌تواند رأی اجتهادی فقیه دیگر را غیرشرعی تلقی کند. در واقع هم‌زمان، آرای اجتهادی مخالف یا متفاوت، صحیح تلقی می‌شود.

یادداشت دکتر سبحانی:

نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری

sobhani

در اصل یکصد و پنجاه و دوم آمده است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است و بالاخره در بخشی از اصل یکصد و پنجاه و چهارم گفته شده است که، در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌شود.