اقتصاد عدالت محور

کتابی از دکتر حسن سبحانی:

اقتصاد عدالت محور

egtesad edalatmehvar

از آنجا که عدالت یکی از ارزشهای برجسته در دین اسلام نیز هست، در مجامع دانشگاهی، حوزوی و سیاسی ما نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته و هنوز هم چالشهای جدی بر سر ارزیابی تئوریک و پراتیک آن در جریان است. تا آنجا که در انتخابات ریاست جمهوری سوم تیر 1384، دولتی با رأی مردم بر سر کار آمد که داعیه عدالت داشت. ظهور این دولت و نیز عملکرد 8 ساله آن، بر شدت و حدت این مناقشه علمی و سیاسی افزود و سراسر جامعه را نیز درگیر بحث های نخبگانی کرد.