انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری

نمایشگاه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری

q

گزارش سایت مبارزه از دانشگاه های مختلف؛ نشانگر فعالیت مجدد انجمن های اسلامی در دانشگاه ها با گرایشات مختلف سیاسی است. یکی از این دانشگاه ها، دانشگاه حکیم سبزواری (تربیت معلم سابق) است که انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه در آستانه روز دانشجو اقدام به برگزاری نمایشگاهی با موضوع استکبار ستیزی نمود.