انجمن مستقل

اتحادیه انجمن مستقل به دفتر تحکیم وحدت پیوست!!!!

1510

ا توجه به مواضع این روزهای این مجموعه دانشجویی که خود را وارث دفتر تحکیم می داند بهتر این بود که آنها به اتحادیه انجمن مستقل بپیوندند!