داغستان

رییس مرکز اسلام شناسی دانشگاه دولتی داغستان:

جهان اسلام روند رفع اختلافات با یکدیگر را مدیون امام خمینی است

k051

پروفسور ˈمحمد نوری عثمانفˈ رییس مرکز اسلام شناسی دانشگاه دولتی جمهوری خودمختار ˈداغستانˈ در روسیه با اشاره به نیاز مبرم مسامانان به وحدت برای عبور از گرفتاری های جاری جهان اسلام گفت: کشورهای اسلامی در مسیر وحدت و رفع اختلافات از جمهوری اسلامی ایران الگو بگیرند.