دانشگاه خوارزمی

دانشگاه ‌مان را پس دهید

eghtesadi

اکثر دانشجویان الان نسل چهارمی هستند. نسلی که به گفته بسیاری شاید خیلی راحت از کنار اتفاقات عبور کنند و دغدغه چندانی نداشته باشند. اما همین نسل چهارمی‌ها در این اتفاق نشان دادند مرد میدان هستند که تا حقشان را نگیرند اصلا کوتاه نمی آیند.