دانشگاه فردوسی

عارف مسئولیت تاریخی جریان اصلاح طلبی در قبال مردم ،دولت و مجلس را بازگو می‌کند

محمدرضا عارف به دعوت انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه فردوسی مشهد درباره مسئولیت تاریخی جریان اصلاح طلبی در قبال مردم ،دولت و مجلس با دانشجویان و اساتید دانشگاه سخن خواهد گفت.

عکس: دکتر شریعتی در دانشگاه فردوسی

9758

در عکس شادروان دکتر علی شریعتی استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر سیروس سهامی اولین رئیس انتخابی دانشگاه بعد از انقلاب اسلامی، دکتر رامپور صدر نبوی استاد گروه علوم اجتماعی و دکتر مسعود فرنود و مرحوم سید محمد نظری هاشمی از گروه تاریخ شناسیایی شدند.