دعای عرفه

امام : در دعاى عرفه حضرت سید الشهدا مسائلى هست که ما از آن غافلیم

70_70_70_70_123

.زبان ادعیه با زبان عادى‏ اى که احکام مى‏ خواهند بگویند دوتاست. زبان ادعیه با زبان فلسفه هم دوتاست، با زبان عرفان علمى هم دوتاست، یک زبان دیگرى است ما فوق اینها، منتها زبان فهم مى‏ خواهد، باید کسانى که آن زبان را مى‏ فهمند توجه کنند.