دکتـر فرشـاد مؤمنـی

مقدمه درسگفتار دکتـر فرشـاد مؤمنـی:

پرسشی از چند بـاور رایـج اقتـصـاد ایـران

momeni

ما اشتباهات بزرگ و فاحشی در عرصه‌ی سیاست‌گذاری اقتصادی کرده‌ایم، ولی این افراد اشتباهات فاحش را به عنوان نقطه‌ی قوت مطرح می‌کنند و کارهای اساسی که در سال‌های اول بعد از انقلاب پایه‌گذاری شد، به عنوان نقطه‌ی ضعف جلوه می‌دهند. به نظر می‌رسد که با این کار دارند از زاویه‌ی اندیشه‌ای، یک مقاومت اجتماعی در مقابل اصلاحات توسعه‌گرا ایجاد می‌کنند.