رئیس ائتلاف ملی عراق

رئیس ائتلاف ملی عراق:

امام خمینی دشمنان واقعی اسلام را شناخته بود

ebrahim jaafari

ابراهیم جعفری؛ رئیس ائتلاف ملی عراق گفت: امام خمینی کسی بود که قبل از انقلاب دشمنان واقعی اسلام را شناخته بود، بنابراین می­ دانست که میان مسلمانان جنگی وجود ندارد و دشمنان واقعی مسلمانان خارج از کشورهای اسلامی به سر می برند.