سيدعمادالدين محمودی

سيدعمادالدين محمودی : حرکت به موازات روشنفکري ديني

آسیب شناسی انجمن های اسلامی

anjoman

ایجاد نوعی آشتی صوری بین همه جریانات سیاسی اصلاح‌طلب، به منظور ایجاد فضای جذب حداکثری راوی و حاکی همان پوپولیسمی است که انجمن اسلامی همواره خطر گسترش آن در فضای سیاسی کشور را فریاد می‌زند. بدون تردید تمسک به گرایشات پوپولیستی بیش از هر چیز به انجمن‌های اسلامی در طی دهه گذشته آسیب رساند.طنز تلخی است که جریانی که منتقد وضعیت موجود است، خود بدل به نمونه بازتولید شده همان سیستم بشود.