شهید آیت الله محمد باقر صدر

جزوه «بانک در جامعه اسلامی»

00209711

جزوه ی «بانک در جامعه اسلامی» ترجمه مقاله ای از شهید سید محمد باقر صدر می باشد که توسط آقای جمال موسوی ترجمه شده و اکنون پس از سی سال بازنشر می شود. از جمله نکات قابل تامل در این مقاله نوع نگاه شهید صدر به مساله سرمایه داری و شیوه برخورد با آن است. می توان ادعا کرد این رویکرد و نوع نگاه شباهت های زیادی با دیدگاه استاد مطهری در کتاب خمیر شده اقتصاد اسلامی شان دارد در آنجا استاد تاکید می کنند که سرمایه داری به عنوان یک پدیده جدید نیازمند اجتهاد است.

بررسی آراء اقتصادی شهید آیت الله محمد باقر صدر

عدالت؛ حد فاصل مکتب و علم

shahid-sadr (1)

شهید صدر با تفسیر خودشان از علم، به موضوع امکان علم اقتصاد اسلامی می پردازند و چون اقتصاد اسلامی را تا آن زمان دارای تجربه عینی و علمی نمی دانستند فرض را بر وجود چنین جامعه ای گرفته و بر اساس مبانی شان در کتاب اسس المنطقیه الاستقراء سعی در ارائه روشی برای ایجاد علم اقتصاد می کنند. علم اقتصادی که جامعه اسلامی را بررسی می کند.

اقتصاد ما (بررسی‌هایی درباره مکتب اقتصادی اسلام)

images

کتاب «اقتصاد ما» (بررسی‌هایی درباره مکتب اقتصادی اسلام) حاوی نظرات اقتصادی شهید صدر بر مبانی فقهی اسلام بوده و این کتاب نخستین تلاش علمی برای استخراج و تدوین نظام اقتصادی اسلام از احکام شریعت است. جلد اول کتاب توسط محمد کاظم موسوی به فارسی ترجمه و توسط انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منتشر گردیده است. جلد دوم نیز با ترجمه عبدالعلی اسپهبدی است.