شهید صیاد شیرازی

خاطراتی از شهید صیاد شیرازى: اولین دیدار خصوصی با امام/ صبر امام در موضوع بنی صدر/ چگونه کردستان آزاد شد؟

sayad

آیت اللّه‏ بهشتى در بارۀ درگیرى من و بنى صدر در آن زمان در اوج بدگوییهایى که بنى صدر نسبت به آن شهید بزرگوار روا مى ‏داشتند، بنده را به آرامش و سکوت دعوت فرموده و توصیه مى ‏کردند که مبادا در سخنرانی ها از بنى ‏صدر مطلب منفى انعکاس دهید، به هر حال وى هنوز رئیس جمهور است.

بار دیگر پرونده شهید نجفی رستگار و یارانش

حوادث پادگان ولیعصر و اختلافات مدیریت جنگ

1395

فرماندهانی چون شهید داود کریمی، علیرضا موحد دانش، کاظم نجفی رستگار، شهید بهمنی، شهید لاجوردی منتقد عملکرد محسن رضایی بودند ولی با برچسب و فشار روبرو شدند. کار به جایی رسید که نجفی رستگار و بهمنی به عنوان بسیجی ساده به جبهه بازگشتند و به شهادت رسیدند، در حالی که عده ای آنها را خائن می خواندند.