شورای انقلاب

شوراى انقلاب چگونه تشکیل ‏شد؟

showra engelab (1)

امام خمینى یک گروه 5 نفره از روحانیون مورد اعتماد خود با محوریت آیت‏ اللّه‏ مطهرى را مسئول شناسایى افراد واجد صلاحیت براى عضویت در شوراى انقلاب نمود. این هستۀ پنج نفره اولیه شامل شهید مطهرى، هاشمى رفسنجانى، موسوى اردبیلى، دکتر باهنر و دکتر بهشتى بود که بعدها با عضویت افراد دیگرى همچون مهدوى کنى، آیت‏ اللّه‏ طالقانى، آیت ‏اللّه‏ خامنه ‏اى، مهندس بازرگان، دکتر سحابى، احمد صدر حاج سید جوادى، مهندس کتیرایى، سرلشگر قرنى، سرتیپ مسعودى و عباس شیبانى تکمیل گردید.

پیام تاریخی امام خمینی برای تشکیل شورای انقلاب:

به موجب حق شرعی و رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران

3

مبارزات پرشور ملت ایران نشان داده است که نمی‌هراسند؛ و می‌دانند که اینان هم مثل آن خائنین که فرار را اختیار و با مال ملت در خارجْ زندگی را انتخاب کرده‌اند، استقامت را از دست داده‌اند... توجه داشته باشند که چند نفر ارتشی خائن نمی‌توانند اکثریت ارتش را آلوده کنند؛ حساب این چند نفر ارتشی خونخوارْ معلوم و از حساب ارتش ایران جداست. ارتش از ملت است و ملت از ارتش؛ با رفتن شاه خائن خللی بر آن وارد نخواهد شد.