فردگرایی

هادی زینلی:

فردگرایی در جامعه ی ایرانی

100909330904

طبق اصل سوم قانون اساسی [دولت وظیفه دار] جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه اقدام نماید. ولی به هر دلیلی، که محل بحث این نوشتار نیست، عده ای در جامعه از حداقل های زندگی نیز محرومند. بدیهی است که اگر حرکتی مردمی و جدی در راستای کاهش فقر صورت پذیرد، وضع متفاوت خواهد شد.