فساد 3هزارمیلیاردی

سخنگوی قوه‌قضاییه در صحن «بهارستان»: رمزگشایی از فساد ۳هزارمیلیاردی

mohseni ej 2

اژه‌ای افزود: «کسانی در نهاد ریاست‌جمهوری بودند و از شخص رییس‌جمهور ابلاغ داشتند، تحت‌تعقیب قرار گرفتند و بعضا بازداشت شدند. همچنین اگر در مجلس بودند تحت‌تعقیب قرار گرفتند و بازجویی کتبی شدند و از آنها و همچنین از مسایل پیرامونی تحقیق شد. اگر در قوه‌قضاییه بودند نیز تحقیق شد و هیچ اغماضی نشد. همچنین اگر در رده‌های مختلف کشوری، کمی در مظان اتهام بود، تحقیق شد.»