قیام

محمد شهیدیان :

جهاد، صلح، قیام

jahad-o-zena

اسلام عزیز اسم این برقراری تعادل تا انتهای ممکن را ، صلح گذاشته و طفل صلح را در گهواره ایمان قرار داده و جهاد دستی است که این گهواره را تاب میدهد! جهاد ، تلاش سخت انسان مومن است برای حفظ تعادل و صلح وجودی و اجتماعی در این دنیای تغییر و تبدیل و غفلت و کثرت. جهاد نه تنها مومن را مومنتر میکند بلکه ضامن دستیابی و حفظ تعادل درونی و اجتماعی هم هست؛ جهاد هم ضرباهنگ حیات مومن است هم پیوند دهنده ایمان به اصول دین و عمل به فروع آن.