محمد باقر عباسي سملي

نامه یک کاندیدای خبرگان به خبرگان

samali2

همانگونه که ملاحظه می فرمایید در شرایط کاندیداتوری خبرگان قانون اساسی که شرح اهمیت آن رفت ، شرط اجتهاد برای داوطلبی انتخابات وجود ندارد و به همین خاطر هم بالغ بر چهل درصد از نمایندگان منتخب مردم در آن مجلس را خبرگان دانشگاهی تشکیل می دهند. از طرفی دیگر در شرایط داوطلبی خبرگان رهبری نیز سخنی از ضرورت داشتن تحصیلات حوزوی به میان نیامده ، حال پرسشی که در اینجا ایجاد می شود این است که شورای محترم نگهبان به استناد کدام قانون از حضور داوطلبین دانشگاهی به جلسه آزمون اجتهاد جلوگیری بعمل آورده است.؟

محمد باقر عباسي سملي:

مروری بر تاریخ اعجاز زر در پناه تزویر

tazvir

من نمی دانم سخنانم را با تو از کجا شروع کنم و چگونه وضع پریشانی ملّت را در نظرت تجسم دهم؟! توضیح واضح کاری دشوار است، زیرا تو خود از حال فلاکت بار توده بقدر من و شاید هم بیشتر اطلاع داری. مردم پایتخت از دست ستمت آرام ندارند. اصحاب پیغمبر بفشار تو از مدینه بنقاط دور دست تبعید شده اند. و هر روز به یک بهانه بزرگان قوم را به زندان می اندازی و اشخاص بیگناه را بضرب تازیانه سراپا بخون می کشی.