مهدی خالدی

چند روایت متناقض از سابقه دیپلماتیک سعید جلیلی

آقای جبهه مقاومت و مذاکره با آمریکا!

13920303214607324571174

یکی از این کاندیداها، آقای سعید جلیلی است که نامش با سیاست خارجی گره خورده و طرفدارانش او را به عنوان نماد «گفتمان مقاومت» در برابر «گفتمان سازش» معرفی می کنند. اما آنچه در مورد ایشان بیشتر محل بحث است عدم موضع گیری و داشتن سابقه در اکثر زمینه هاست. چراکه حتی در بحث سیاست خارجی هم چنان مواضع شفافی از ایشان به چشم نمی خورد، جز مواردی حرفهای کلی و خوش رنگ و لعاب و جوان پسند.