کلیه فروشی

مدرس حوزه علمیه قم: تا کلیه فروشی هست حج جایز نیست

nekonam

یکی از اساتید برجسته حوزه علمیه قم گفت: در شرایطی که عده ای در کشور به خاطر فقر و رفع مشکلاتشان کلیه می فروشند انجام حج عمره جایز نیست.