احکام ثانویه

19 مهر؛ سالروز دستور امام برای وضع قوانین ضرورى بر اساس احکام ثانویه

احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از منظر امام خمینی

imam 9

در کنار احکام اولیه و ثانویه، ما با نوع دیگری از احکام بنام احکام حکومتی مواجه هستیم که در اندیشه فقهی و سیاسی شیعه یکی از مهمترین مسائلی است که فهم و توجه بدان می تواند در تعمیق استنباط فقیه و حل بعضی از غوامض روائی و ... بسیار مؤثر و کارساز باشد. در بحث از احکام حکومتی آنچه مورد مناقشه و بحث جدی فقیهان قرار گرفته در اولیه یا ثانویه بودن ماهیت حکم شرعی است.

چه کسانی خط امام را تحریف می کنند؟

آسیب شناسی هرمنوتیک صحیفه امام(ره)

61_sahife

اگر ضدانقلاب و دشمنان قسم خورده انقلاب، جملات دروغین را به امام نسبت می دهند و برخی جملات را هم تحریف می کنند تا رهبر کبیر انقلاب را فردی متناقض گو با ادبیاتی سطحی جلوه دهند، گروهی از سیاسیون داخلی هم هستند که جملات امام را به صورت محدود، تقطیع شده و یا تحریف شده مورد تمسک قرار می دهند تا منافع خویش را تأمین کنند.