۱۴:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ مقایسه مرتبه علمی روسای دانشگاه ها در دولت نهم و یازدهم:

همه مردان فرجی‌دانا دربرابر همه مردان زاهدی

از مجموع 60 رئیس دانشگاه منصوب شده در دوره زاهدی تنها 13.3 درصد از کل آنان دارای مرتبه علمی "استاد تمام " بودند. این در حالی است که 36.6 درصد از روسای دانشگاه های منصوب شده از سوی فرجی دانا، دارای مرتبه علمی استاد تمامی هستند. همچنین 51 درصد روسای منصوب شده دانشگاه در دوره زاهدی دانشیار بودند که این رقم در میان روسای دانشگاه های فرجی دانا 36.6 درصد است.

faraji danaمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): اعضای کمیسیون آموزش مجلس و راس آنان محمدمهدی زاهدی وزیر علوم در اولین دولت محمود احمدی نژاد، درحالی نسبت به تغییر روسای دانشگاه ها در دولت تدبیر و امید معترض هستند و آن را مبنای استیضاح رضا فرجی دانا می خوانند که بررسی ها نشان می دهد فرجی دانا در مقایسه با محمد مهدی زاهدی نه تنها انتصابات موفق تری داشته بلکه تعداد آنان نیز بسیار کمتر از انتصابات زاهدی بوده است.

آمارهای رسمی نشان می دهد در زمان وزارت محمد مهدی زاهدی وزیر علوم در دولت نهم، ۶۴ دانشگاه تحت مدیریت وزارت علوم بود. با این حال محمدمهدی زاهدی که امروز در راس متنقدان رضا فرجی دانا قرار دارد، بیش از ۶۰ رئیس دانشگاه را تغییر داد. به عبارت دیگر او در وزارت علوم دولت نهم ۹۴ درصد روسای دانشگاه ها را تغییر داد.

اما اکنون و در زمان وزارت رضا فرجی دانا در وزارت علوم، ۱۰۶ دانشگاه تحت مدیریت وزارت علوم است و فرجی دانا تاکنون ۶۵ رئیس دانشگاه را تغییر داده است. به عبارت دیگر او  فقط ۶۲ درصد روسای دانشگاه ها را تغییر داده. مسئله ای که نشان می دهد علیرغم انتقاداتی که در مجلس نسبت به فرجی دانا وجود دارد، اما عملکرد منطقی تری نسبت به زاهدی داشته است.

مرتبه علمی روسای فرجی دانا بالاتر از روسای زاهدی

انتقاد دیگری که محمد مهدی زاهدی و همکاران اش در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نسبت به انتصابات رضا فرجی دانا در دانشگاه های کشور اعلام می کنند، انتصابات ضعیف فرجی دانا در دانشگاه هاست. این ادعا درحالی که بررسی ها نشان می دهد، مرتبه علمی روسای دانشگاه هایی که فرجی دانا منصوب کرده است بسیار بالاتر از مرتبه علمی روسای منصوب شده از سوی زاهدی در چهار سال فعالیت اش در دولت نهم است.

براساس بررسی صورت گرفته، از مجموع ۶۰ رئیس دانشگاه منصوب شده در دوره زاهدی تنها ۱۳٫۳ درصد از کل آنان دارای مرتبه علمی “استاد تمام ” بودند. این در حالی است که ۳۶٫۶ درصد از روسای دانشگاه های منصوب شده از سوی فرجی دانا، دارای مرتبه علمی استاد تمامی هستند.

همچنین ۵۱ درصد روسای منصوب شده دانشگاه در دوره زاهدی دانشیار بودند که این رقم در میان روسای دانشگاه های فرجی دانا ۳۶٫۶ درصد است. از سوی دیگر ۳۳٫۳ درصد روسای منصوب شده دانشگاه در دوره زاهدی استادیار بودند که این رقم در میان روسای دانشگاه های فرجی دانا ۲۶٫۶ درصد است.

نکته حایز اهمیت دیگر این است که در میان روسای منصوب شده در دوره زاهدی یک نفر نیز دارای مرتبه علمی “مربی” بوده است که پایین ترین مرتبه علمی در دانشگاه های ایران است.


در جدول زیر تعداد روسای دانشگاه منصوب شده در دوره زاهدی و مرتبه علمی آنان را بخوانید؛

ردیف

نام رئیس دانشگاهمرتبه علمینام دانشگاه
۱علیرضا عاشوریاستادیارفردوسی مشهد
۲حسن صدقی گمچیاستادیارارومیه
۳محمد هادی صادقیدانشیارشیراز
۴فرهاد دانشجودانشیارتربیت مدرس
۵عبدالله معتمدیاستادیارشهر کرد
۶نادعلی بابائیاناستادمازندران
۷اردشیر خزائیاستادبوعلی سینا
۸مهدی بید آبادیاستاد یارعلم و صعنت
۹محمد حسین سرورالدیناستادتبریز
۱۰حسین بلندیدانشیارعلمی و کاربردی
۱۱محمد حسین رامشتدانشیاراصفهان
۱۲صدرالدین شریعتیاستادیارعلامه طباطبایی
۱۳احمد امیری خراسانیدانشیارکرمان
۱۴رضا صادقی سرابیاستاد یارلرستان
۱۵اردوان ارژنگمربییاسوج
۱۶علی رضا علی احمدیدانشیارپیام نور
۱۷باقر مقدس زادهاستاد یارتربت حیدریه
۱۸غلامرضا حجتیاستادیارمراغه
۱۹محمد رضا میریاستاد یاربیرجند
۲۰محمد مهدی ابراهیمی نژاداستادیارولی عصر رفسنجان
۲۱غلامرضا قربانیاستادصنعتی اصفهان
۲۲حسن تاجیکدانشیارخلیج فارس
۲۳علیرضا رهاییدانشیارصنعتی امیر کبیر
۲۴مهدی صادقی شاهدانیاستاد یاردانشکده اموراقتصادی
۲۵محمد حسین نوریدانشیارشهید چمران اهواز
۲۶محمد تقی بیگیاستاد یارمنابع طبیعی رامین
۲۷عباسعلی عمد زنجانیاستاددانشگاه تهران
۲۸غلارضا نوریاستادیارزابل
۲۹محسن طالب زادهاستادیاربجنورد
۳۰عباس محمدیاناستادیارتربیت معلم سبزوار
۳۱حاتم زادهاستادیارگبلان
۳۲لطیفیاستادشهید بهشتی
۳۳عباسعلی ایزدیاستادیارهنر
۳۴علی مرادزادهاستادیارصنعتی شاهرود
۳۵محمد علی متفکر آزاداستادیارتربیت معلم آذربایجان
۳۶احمد نوحه گراستادیارهرمزگان
۳۷محمد میرمحمدی میبدیدانشیاریزد
۳۸عبدالجواد طاهری زادهدانشیارتربیت معلم
۳۹عباس قربانیاستادیارایلام
۴۰حسن زمانیاناستادیارملایر
۴۱رامین رحمانیاستادیارکشاورزی گرگان
۴۲پرویز باورصاد رحمانیاستادیارعلوم دریایی خرمشهر
۴۳علیرضا نداف اسکوییاستادیارزنجان
۴۴حسن غفوری فرددانشیارامام خمینی قزوین
۴۵محبوبه مباشریاستادیارالزهرا
۴۶جبل عاملیدانشیارعلم وصنعت
۴۷سید جواد ساداتی نژاداستادیارکاشان
۴۸محمد امین فرداستادیارتربیت معلم آذربایجان
۴۹علیرضا افروزیاستادمازندران
۵۰احمد شعبانیاستادشهید بهشتی
۵۱فرهاد رهبراستادیارتهران
۵۲سید نقی بطحاییدانشیارخواجه نصیر
۵۳شکر الله شکریاستادیارصنعتی بابل
۵۴قربانعلی نعمت زادهاستادکشاورزی و منابع طبیعی
۵۵نصراله گرامیدانشیارتحصیلات تکمیلی کرمان
۵۶ابولفضل رنجبراستادیارجامع گرگان
۵۷محمد تقی علویاستادیارتبریز
۵۸محمد امین فرداستادیارتربیت معلم آذربایجان
۵۹علی محمد آخوندعلیدانشیارمجتمع جندی شاپور
۶۰عبدالحمید پاپ زناستادیارصنعتی کرمانشاه

در جدول زیر تعداد روسای دانشگاه منصوب شده در دوره فرجی دانا و مرتبه علمی آنان را بخوانید؛

ردیفنام رئیس دانشگاهمرتبه علمینام دانشگاه
۱سعید حمیدیدانشیاراراک
۲حسین غفوری چرخابیاستادیاراردکان
۳رحیم حب نقیدانشیارارومیه
۴هوشنگ طالبیدانشیاراصفهان
۵رضا صحراییاستادیارایلام
۶احمد محقراستادیاربجنورد
۷محمد حسین شفیعیاستادبزرگمهر قائنات
۸مجتبی عباسیاندانشیاربناب
۹منصور غلامیاستادبوعلی سینا همدان
۱۰خلیل خلیلیدانشیاربیرجند
۱۱ابولحسن نائینیدانشیاربین المللی امام خمینی
۱۲ابولفضل فراهانیاستادپیام نور
۱۳محمد رضا پورمحمدیاستاد تبریز
۱۴حمید رضا محمدیدانشیارتحصیلات تکمیلی زنجان
۱۵حسین محبیاستادتحصیلات تکمیلی کرمان
۱۶محمد تقی احمدیاستادتربیت مدرس
۱۷محمد قاسم سحاباستادیارتفرش
۱۸محمود نیلی احمدی آبادیاستادتهران
۱۹جواد حداد نیادانشیارحکیم سبزواری
۲۰محمد علی سبحان الهیدانشیارخوارزمی
۲۱عبدالعلی بصیریاستادیاردامغان
۲۲محمد ابراهیم اعملی آل آقادانشیاررازی کرمانشاه
۲۳عباس هنر بخش رئوفاستادسمنان
۲۴محمد مهدی فاتحاستادشاهرود
۲۵محمد رعایاییاستادشهید چمران اهواز
۲۶حسن ولی زادهاستادشهید مدنی
۲۷مجید ارشاد لنگرودیاستادشیراز
۲۸قادر رضازادهاستادصنعتی ارومیه
۲۹محمود مدرس هاشمیدانشیارصنعتی اصفهان
۳۰سید احمدی معتمدیاستادصنعتی امیرکبیر
۳۱جواد واثقی امیریدانشیارصنعتی بابل
۳۲دکتر خلیلیدانشیارصنعتی بیرجند
۳۳محمد رضا عصاریاستادیارصنعتی جندی شاپور
۳۴مرتضی توکلیدانشیارصنعتی خاتم الانبیا
۳۵علی خاکی صدیقاستادخواجه نصیر طوسی
۳۶رسول آذری خسروشاهیدانشیارصنعتی سهند تبریز
۳۷سعید بحرینیاندانشیارشهدای هویزه
۳۸جلیل مقدسیاستادصنعتی شیراز
۳۹محمد صادق آخوندیاستادصنعتی قم
۴۰حسین سلیمیاستادعلامه طباطبایی
۴۱علی برخورداریدانشیارعلم و صنعت
۴۲محمدزادهاستادیارعلوم و فناوری مازندران
۴۳محمدرضا منجذباستادیارعلوم اقتصادی
۴۴علی نجفی نژاددانشیارعلوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۴۵حیدرطوسیاندانشیارعلوم و فناوری های نوین گلبهار
۴۶محمد کافیاستادفردوسی مشهد
۴۷مهمد مهدی مقیمیاستادیارفسا
۴۸مسعود شفیعیاستادفنی و حرفه ای
۴۹حسن پهلوانیاستادیارفنی و مهندسی گلپایگان
۵۰عسگر دیربازدانشیارقم
۵۱عباس زراعتاستادکاشان
۵۲عطاالله سیادتاستادکشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
۵۳محمد علی بهمیناراستادکشاورزی و منابع طبیعی ساری
۵۴حسن احمدیاستادیارگرمسار
۵۵فرهاد یغماییاستادیارگلستان
۵۶حسین گل چینیاستادیارگنبد کاووس
۵۷احمد رضیدانشیارگیلان
۵۸فخرالدین اصغری آق مشهدیدانشیارمازندران
۵۹غلامرضا سعیدیاستادمجتمع آموزشی زرند
۶۰خشنود یزدیاستادیارآموزش عالی شیروان
۶۱گودرز صادقیدانشیارمحقق اردبیلی
۶۲صالح شهابی ونداستادیارمراغه
۶۳غلامرضا اکرمیاستادیارهنر
۶۴شاپور رمضانیاستادیاریاسوج
۶۵محمد صالح اولیادانشیاریزد

منبع: خبرآنلاین

::::

۱ دیدگاه

  1. حمید :

    مقایستون به خاطر مشخص نکردن فاصله زمانی این تغییرات در دو مدیریت،اشتباه می باشد

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

51 - = 44